Algemene voorwaarden

Artikel 1.

Omschrijving begrippen:

In deze algemene huurvoorwaarden wordt verstaan onder:

Dafjeshuren.nl, het bedrijf dat de DAF verhuurt.

DAF: Het voertuig, onderwerp zijnde van de huurovereenkomst

Huurder: de rechts-of natuurlijke persoon die als huurder de huurovereenkomst sluit.

Verhuurder: de rechts – of natuurlijke persoon die namens Dafjeshuren.nl de huurovereenkomst sluit.

Chauffeur: de feitelijke bestuurder van de DAF

Huurovereenkomst: het opgemaakte document dat door zowel huurder als verhuurder wordt ondertekend.

Schade: vermogensschade door verhuurder, zowel direct als indirect ten gevolge van:

1. beschadiging en schade aan onderdelen van de DAF niet veroorzaakt door normale slijtage

2. vermissing van de DAF of onderdelen daarvan. Kosten van vervanging van de DAF worden ook daartoe gerekend, alsmede de derving van huurinkomsten

3. door de DAF aan personen en goederen toegebrachte schade , waarvoor de verhuurder of aansprakelijkheidsverzekeraar van dafjehuren.nl aansprakelijk is.

4. beslaglegging op de DAF

Artikel 2.

Reserveren:

1. Nadat u een reservering heeft gemaakt doen wij u per e-mail een reserveringsovereenkomst of een vrijblijvende offerte. Het reserveringsformulier dient binnen 1 week ingevuld per email geretourneerd te worden.

2. Overigens is de mondelinge overeenkomst reeds bindend en geldt de schriftelijke reserveringsovereenkomst voornamelijk om eventuele onduidelijkheden uit te sluiten.

Artikel 3.

Annulering:

Aan het annuleren van een reservering zijn de volgende kosten verbonden: Annulering tot en met 14 dagen voor reserveringsdatum: 50% van huurbedrag. Annulering binnen 48 uur voor reserveringsdatum 100% ( + overige arrangementskosten)

Verhuurder is gerechtigd de Huurovereenkomst te annuleren als er sprake is van weersomstandigheden die schade zouden kunnen veroorzaken aan de DAF en de veiligheid van Huurder in het geding zou kunnen brengen. Annulering vindt plaats in overleg met Huurder.

Artikel 4.

Betaling en Borg:

De betaling dient vooraf per bank betaald te worden. 

Voor aanvang van de huurperiode wordt betaling verlangd van de waarborgsom. De waarborgsom wordt niet eerder geretourneerd dan bekend is dat het voertuig geen schade heeft. Bij schade wordt de waarborgsom ingehouden en eventuele meerkosten worden in rekening gebracht. Is de schade kleiner dan de waarborgsom dan wordt het resterende deel van de waarborgsom geretourneerd.

De waarborgsom bedraagt € 250,00 euro.

Bij vroegtijdige terugbezorging van de DAF blijft de volledige afgesproken huurprijs gelden.

Artikel 5.

Gebruik van de DAF:

1. Huurder gaat op zorgvuldige wijze met de DAF om en gebruikt deze overeenkomstig zijn bestemming.

2. Chauffeur moet in bezit zijn van een geldig rijbewijs categorie B (Kopie rijbewijs komt in administratie dafjeshuren.nl)

3. Chauffeur moet minimaal 25 jaar zijn en heeft minimaal 3 jaar rij ervaring.

4. Alleen personen die in de Huurovereenkomst als Chauffeur of eventueel tevens als Huurder zijn aangeduid, mogen de DAF besturen. Het is Huurder niet toegestaan de DAF ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als Chauffeur in de Huurovereenkomst is vermeld.

5. Huurder moet zich houden aan de wettelijke bepalingen t.a.v. verkeersregels, het dragen van gordels, kinderen onder de 4 jaar in een autostoeltje te vervoeren, en het maximaal aantal te vervoeren medereizigers. Het is de Chauffeur niet toegestaan alcohol of drugs te gebruiken tijdens de huurperiode. Eventuele boetes worden verhaald op de Huurder.

6. Huurder dient te allen tijde door zijn weggedrag te anticiperen op de medeweggebruikers, rekening houdend met de bijzondere aard van de DAF.

7. Huurder is verplicht de DAF in oorspronkelijke staat, zoals bij aanvang van de Huurovereenkomst is vastgesteld, bij Verhuurder terug te brengen.

8. Het is Huurder niet toegestaan lifters mee te nemen, de DAF te gebruiken voor rijles of voor het houden van wedstrijden en behendigheidsproeven.

9. Huurder is gehouden de DAF alleen te gebruiken op verharde wegen die voor autoverkeer bestemd zijn.

10. Huurder dient bij vermissing of ontvreemding van de DAF onmiddellijk Verhuurder hiervan in kennis te stellen en tevens aangifte te doen bij de plaatselijke politie.

11. In geval van schade of defecten aan de DAF is het Huurder niet toegestaan deze verder te gebruiken indien dit kan leiden tot verergering van de schade of defecten.

12. In geval van schade of defecten stelt Huurder onmiddellijk Verhuurder hiervan in kennis en volgt zijn instructies op. Huurder is verplicht met het oog op de verzekering van Verhuurder alle mogelijke bescheiden die betrekking hebben op de gebeurtenis, w.o. een schade formulier, zo spoedig mogelijk aan Verhuurder te overhandigen.

13. Huurder verplicht zich alle verboden en verplichtingen, zoals genoemd in Artikel 5, op te leggen aan alle medereizigers van de gehuurde DAF.

14. De Verhuurder is te alle tijden gerechtigd om de DAF bij het niet in acht nemen van bovenstaande voorwaarden weer in te nemen en de huurovereenkomst te ontbinden.

Artikel 6.

Aansprakelijkheid Huurder voor Schade:

1. Huurder wordt verondersteld de DAF in onbeschadigde toestand te hebben gehuurd, tenzij er een schaderapportage door Verhuurder aan Huurder heeft plaatsgevonden.

2. Schade toegebracht aan medepassagiers, DAF of andere weggebruikers is bij schuld of zich niet houden aan de verkeersregels slechts ten dele verzekerd. De DAF is W.A verzekerd.

3. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan de DAF ten gevolge van het gebruik van de DAF tijdens de huurperiode. 

Conclusie:

De Huurder / deelnemers vrijwaren de verhuurder voor alle schade en/of letsel ten gevolge van het gebruik van de DAF aan bestuurder(s), passagier(s) of derden, waarvoor verhuurder aansprakelijk kan worden gesteld en waarvoor door de WA- en Inzittendenverzekering van de verhuurder geen dekking wordt gegeven behoudens opzet van verhuurder.

Artikel 7.

Aansprakelijkheid Verhuurder bij een technisch gebrek: 

1. In geval van gebreken heeft Huurder slechts recht op vervangend vervoer als Verhuurder bij het afsluiten van de huurovereenkomst het gebrek kende of behoorde te kennen, dit in redelijkheid mogelijk is; en geen kosten met zich meebrengt die in de gegeven omstandigheden redelijker wijze niet van Verhuurder verlangd kunnen worden.

2. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een technisch gebrek dat geen verband houdt met onzorgvuldig onderhoud.

3. Verhuurder is slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken indien hij deze bij het afsluiten van de Huurovereenkomst kende of behoorde te kennen.

Artikel 8.

Opgelegde sancties en andere overheidsmaatregelen:

Alle sancties en gevolgen van maatregelen opgelegd door de overheid en verband houdend met het gebruik van de DAF zijn voor rekening van Huurder, tenzij e.e.a. verband houdt met een bij de aanvang van de huur reeds aanwezig technisch gebrek.

Artikel 9.

Beslaglegging op de DAF:

In geval van beslaglegging op de DAF, hetzij strafrechtelijk of civielrechtelijk, blijft Huurder gehouden alle verplichtingen van de Huurovereenkomst na te komen tot het moment dat de DAF weer vrij van beslag in het bezit van Verhuurder is. Huurder is verplicht Verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortkomende geleden schade en kosten.

 

We zijn momenteel volgeboekt.